add_circle Lisa kuulutus

Tingimused

1. Ettevõttest

1.1 Kidy.ee on virtuaalne ostu- ja müügiportaal, mis võimaldab sisseloginud kasutajatel osta ja müüa lastega seonduvaid kaupu

1.2 Kidy.ee haldaja on Baltic Kids OÜ, registrikood äriregistris 16626948, aadress Mai 71 80045, Pärnu.

1.3 Registreerudes Kidy.ee kasutajaks (edaspidi Kasutaja), kinnitab Kasutaja, et on tutvunud ja nõustub käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Tingimused), ning kohustub neid täitma.

2. Kasutajakonto

2.1 Kidy.ee kasutamiseks tuleb Kasutajal end registreeruda ja sisse logida, kasutades selleks kasutajanime ja salasõna, Facebooki või Google kontot.

2.2 Kasutaja hoiab Kidy.ee-sse sisse logimiseks kasutatavad andmed konfidentsiaalsena ja väldib nende sattumist kolmandate isikute kätte.

2.3 Kasutaja vastutab kõikide tegevuste eest, mis toimuvad registreeritud ja sisse logitud kasutajakontolt. Juhul kui esineb kahtlus Kasutaja konto väärkasutuse kohta, tuleb sellest koheselt teavitada saates kiri aadressile info@kidy.ee.

3. Kuidas Kidy töötab?

3.1 Kidy.ee võimaldab:

3.1.1 Kaupade ja teenuste müümist Kidy.ee-s.

3.1.2 Teiste kasutajate toodete vaatamist, soovikorvi lisamist ja ostmist.

3.1.3 Teiste portaali kasutajatega suhtlemist läbi privaatsete sõnumite.

3.2 Ostu-Müügiprotsessi kirjeldus:

3.2.1 Ostja leiab huvipakkuva toote või teenuse ning tasub ostu eest.

3.2.2 Kaup liigub Müüjalt Ostjale Smartposti, Omniva, DPD pakiautomaadi vahendusel või käest-kätte Ostja ja Müüja vahel kokkulepitud viisil;

4. Teenustasud

4.1 Müüja saab kuulutust esile tõsta (kuvatakse pealehel esimeste seas) 5€ nädal.

4.2 Baltic Kids OÜ jätab endale õiguse hinnakirjas teha muudatusi.

5. Vastutusest loobumine

5.1 Baltic Kids OÜ ei ole Kidy.ee-s müüdavate kaupade ega teenuste omanik ega osale müügi-, ostu- ega muudes tehingutes, mis leiavad aset Kidy.ee Kasutajate vahel.

5.2 Müügilepinguid sõlmivad Kidy.ee Kasutajad omavahel ilma Baltic Kids OÜ esinduse ja vahenduseta. Kasutajad vastutavad omavahel sõlmitud müügitehingu eest täies ulatuses.

5.3 Müüdava kauba või teenuse kohta tuleb kaebused, küsimused ja nõuded esitada otse Müüjale, kasutades selleks Kidy.ee privaatseid sõnumeid. Baltic Kids OÜ ei vastuta müügitehingu osapoolte vahel tekkinud erimeelsuste lahendamise eest.

5.4 Baltic Kids OÜ ei vaata üle ega kontrolli müüdavate kaupade ega teenuste kvaliteeti ega vastavust Kasutaja poolt sisestatud kirjeldusele.

5.5 Baltic Kids OÜ ei vastuta Kasutaja poolt Kidy.ee-s avaldatava informatsiooni tõesuse ja seaduslikkuse ega Kasutaja ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.

6. Kasutaja õigused ja kohustused

6.1 Kasutaja kinnitab, et ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kidy.ee-s ostu-müügi tehinguid.

6.2 Kasutajal lasub kohustus Kidy.ee kasutamisel esitada täielikult tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid müüdavate kaupade kvaliteedi ja seisundi ning muude detailide osas, mis võivad mõjutada Ostja otsust kauba või teenuse ostmise kohta.

6.3 Kasutaja kohustub Kidy.ee kasutamiseks sh müügitehingute sõlmimiseks sisestama Kidy.ee-sse oma kehtiva e-maili aadressi ning olema e-maili teel kättesaadav.

6.4 Kasutaja kohustub Kidy.ee kaudu läbi viima üksnes seaduslikke ostu- ja müügitehinguid.

6.5 Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevusega ei rikuta kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi õigusi.

6.6 Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevus on kooskõlas seaduste ja muude õigusaktidega sh tarbijakaitset, konkurentsi ja asjade/teenuste eksporti/importi reguleerivate õigusaktidega.

6.7 Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevus platvormil on seaduslik ja vastavuses heade tavadega.

6.8 Kasutaja kohustub tagama, et tema kuulutusse üles laetud tooted on vastavuses seaduste ja hea tavaga.

6.9 Kasutaja kohustub tagama, et kauba kirjeldus ja kasutaja kontole üles laaditud pildid kirjeldavad toodet detailselt ning tõetruult. Kuulutused ei tohi sisaldada teavet, mis ei ole seotud müüdava tootega.

6.10 Kasutaja kohustub müüja rollis tagama, et Ostjatele kättesaadavaks tehtud tarnevõimaluse suurus on vastav tootele ja saadetav toode pakitakse turvaliselt. Kauba transpordi käigus viga saamise eest vastutab Müüja.

6.11 Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik asjaolust, et Kasutaja infotehnoloogiaseadmete sattumisel kolmandate isikute valdusesse selliselt, et Kasutaja on Kidy.ee-sse sisse logitud, on kolmandatel isikutel võimalik võtta Kasutajale siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Kasutaja.

6.12 Kasutajad vastutavad omavahel sõlmitud müügilepingute täitmise eest. Müüdava kauba või teenusega seotud kaebused ja küsimused tuleb esitada otse Müüjale.

7. Baltic Kids OÜ õigused ja kohustused

7.1 Baltic Kids OÜ on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kasutaja Kidy.ee kasutamisõigust, sh muutma Kidy.ee Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või peatama müügi või sulgema Kasutaja kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kasutajaks registreeruda juhul, kui Kasutaja:

7.1.1 rikub käesolevaid Tingimusi;

7.1.2 on esitanud Kidy.ee-sse sisse logimisel või Kidy.ee kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav või ebatäpne;

7.1.3 teadlikult ja tahtlikult levitab Kidy.ee lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi Kasutajaid või käitub ebaväärikalt;

7.1.4 Kasutaja poolt sisestatud ostu- või müügi pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;

7.2 Baltic Kids OÜ ́l on igal ajal õigus jälgida Kidy.ee-s toimuvat tegevust, sh jälgida Kidy.ee kasutajate poolt tehtavaid ostu- ja müügipakkumisi.

7.3 Kidy.ee lehekülg ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad Baltic Kids OÜ-le. Leheküljele autoriõigusega kaitstud tootefotosid/ müügikuulutusi üles laadides annab Kasutaja Baltic Kids OÜ-le üle tootefotode/ müügikuulutuste osas kehtivad autori varalised õigused. Baltic Kids OÜ-le kuulub ainuõigus Kasutaja poolt edastatud tootefotosid/ müügikuulutusi igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada neid kogumikesse või andmebaasidesse või edastada üldsusele.

8. Isikuandmete töötlemine ja privaatsuspoliitika

8.1 Baltic Kids OÜ kui isikuandmete vastutav töötleja kogub Kasutajalt ainult selliseid isikuandmed, mis tekivad Kidy.ee kasutamise käigus lähtuvalt Kasutaja portaalisisesest tegevusest. Sellisteks andmeteks on näiteks Kasutaja profiilis esitatavad andmed, toote müüki panemisel esitatavad andmed ja kõikidest muudest Kidy.ee-s võimaldatud tegevustest (toote soovikorvi lisamine, ostu sooritamine, sõnumite saatmine jmt) salvestuvad andmed.

8.2 Andmeid, mida Baltic Kids OÜ on saanud Kasutajalt Kidy.ee-sse sisse logimisel ja Kidy.ee kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Kidy.ee kasutamisel, on Baltic Kids OÜ-l õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus (seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, lepinguliste kohustuste täitmiseks, Kidy.ee keskkonna personaliseerimiseks ja ärianalüütikaks õigustatud huvi alusel ning turunduslikul eesmärgil nõusoleku alusel).

8.3 Kasutaja on teadlik Baltic Kids OÜ poolt Kasutaja isikuandmete töötlemisest Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Nõusolekupõhise andmetöötluse korral on Kasutajal õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist.

8.4 Baltic Kids OÜ kasutab Kasutaja isikuandmeid Kidy.ee teenuse osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

8.5 Baltic Kids OÜ-l on õigus kasutada Kasutaja isikuandmeid ja anda neid üle Baltic Kids OÜ poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemise eesmärgil selleks, et tagada Baltic Kids OÜ teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada Kidy.ee poolt pakutavaid teenuseid.

8.6 Baltic Kids OÜ on isikuandmete vastutav töötleja; Baltic Kids OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le, kes töötleb isikuandmeid vastavalt makseteenustele ettenähtud reeglitele.

9. Tingimuste muutmine

9.1 Baltic Kids OÜ-l on igal ajal õigus Kidy.ee-s pakutavate teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada.

9.2 Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Kidy.ee-s, mille kohta Kidy.ee saadab Kasutajale teavituse.

9.3 Kasutaja kinnitab oma nõustumisest Tingimuste muudatuste ja täiendustega jätkates Kidy.ee kasutamist peale vastavate muudatuste või täienduste jõustumist.

10. Lõppsätted

10.1 Kidy.ee kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Baltic Kids OÜ vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

10.2 Kidy.ee kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Baltic Kids OÜ lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

10.3 Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Baltic Kids OÜ vaheliste Tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on igal ajal õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Baltic Kids OÜ ja teiste Kasutajate ees.

10.4 Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ja Baltic Kids OÜ vahel toimub elektroonilises vormis aadressil info@kidy.ee.

Minu soovikorv

Sinu soovikorv on tühi!
Kui soovid siia midagi lisada, vajuta südame ikooni kuulutuse juures.